مقدمه1 محتوا و 0 زیر گروه ولادت1 محتوا و 0 زیر گروه تحصیلات مقدماتی1 محتوا و 0 زیر گروه عزیمت به نجف اشرف1 محتوا و 0 زیر گروه تحصیلات عالی1 محتوا و 0 زیر گروه تدریس در نجف1 محتوا و 0 زیر گروه بازگشت به وطن1 محتوا و 0 زیر گروه اقامت در کابل1 محتوا و 0 زیر گروه هجرت و جهاد1 محتوا و 0 زیر گروه بازگشت به کابل1 محتوا و 0 زیر گروه عزیمت مجدد به ایران1 محتوا و 0 زیر گروه مرجعیت1 محتوا و 0 زیر گروه