اخبار افغانستان
به منظور آمادگی جهت پایختی جهان اسلام، شروع باز سازی شهر تاریخی غزنی، در سه قسمت احیاء آثارتاریخی، خدمات شهری وایجاد مراکز تجاری مقرر گردید....