ایران ـ مشهد1 محتوا و 0 زیر گروه ایران ـ اصفهان35 محتوا و 1 زیر گروه پاکستان ـ کویته1 محتوا و 0 زیر گروه افغانستان (مرکزی)ـ کابل6 محتوا و 0 زیر گروه افغانستان ـ هرات1 محتوا و 0 زیر گروه افغانستان ـ مزار شریف6 محتوا و 0 زیر گروه افغانستان ـ بامیان15 محتوا و 2 زیر گروه افغانستان ـ دیکندی1 محتوا و 0 زیر گروه ایران (مرکزی) ـ قم33 محتوا و 0 زیر گروه ایران ـ تهران2 محتوا و 0 زیر گروه ایران ـ شیراز5 محتوا و 0 زیر گروه عراق - نجف الاشرف7 محتوا و 0 زیر گروه نروژ - اسلو1 محتوا و 0 زیر گروه بعثه مکه0 محتوا و 0 زیر گروه