عید فطر مصلی هرات15 محتوا و 0 زیر گروه نماز عید فطر ـ دفتر قم8 محتوا و 0 زیر گروه