ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
منافع که خمس ندارد
خمس پول رهن منزل [منافع که خمس ندارد]
2ـ نظر مبارک در مورد خمس پول رهن منزل چیست؟ آیا تا زمانی که در رهن است خمس ندارد؟ یا اینکه اگر بعد از رهن تا پایان سال خمسی هزینه نشود خمس به آن تعلق می گیرد؟
اصولا آیا به پول رهن منزل خمس تعلق نمی گیرد یا فقط پرداختش واجب نیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
پول رهن خانه در صورتی که اگر آن را بدهد مجبور می شود برای رهن خانه پول قرض کند دادن خمسش واجب نیست و این گونه افراد تا زمانی که نیاز به خانه رهنی داشته باشد با شرط که ذکر شد خمس آن پول واجب نیست.
خمس مصارف حج در سال حج [منافع که خمس ندارد]
پدری به فرزندش یک حج وصیت نموده و فرزند بعد از سال‌ها قدرت پیدا کرده که حج پدر را انجام دهد حال بفرمایید پول این حج اگر از پول وسط سال خمسی باشد خمس دارد یا خیر؟
پاسخ دهنده: معظم له
در این فرض خمس آن پول واجب نیست.
خمس مصارف حج در سال استطاعت [منافع که خمس ندارد]
فقیری که پولی به دست می‌آورد و به حج می‌رود آیا بر این شخص خمس واجب است؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر پیش از رسیدن سر سال به مکّه برود، خمس واجب نیست.
کسر بدهی واجب النفقه ها از دارایی [منافع که خمس ندارد]
بعضى از مهاجرینى که در ایران مشغول کارند، فرزندان یا بستگان واجب النفقة شان در افغانستان در تنگدستى به سر می برند و مبلغى را قرض می گیرند در حالى که توان پرداخت آن را ندارند آیا کسانى که نفقه آنان را می دهند می توانند مبلغ مذکور را در سر سال تخمینآ یا تعیینا کسر و خمس باقى را حساب کنند؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر واجب النفقه زن یا فرزندکوچک باشد به مقدار نفقه کسر و خمس باقى حساب می شود.اگر پدر یا مادرکارگران براى نفقه خود قرض کرده باشند کارگران مهاجر می توانند پیش ازرسیدن سر سال قرض شان را اداکنند و اگر ادا نکنند در سر سال خمسى مبلغ بدهکارى پدر و مادرکسر نمی شود.
خمس میراث و هبه [منافع که خمس ندارد]
آیاخمس به میراث وهبه هم تعلق می گیرد؟
پاسخ دهنده: معظم له
خمس به میراث تعلق نمی گیرد وهمچنین به هبه اگر تا سر سال باقى نماند اگر باقی بماند خمس آن پرداخت شود.
خمس پول ازدواج و مسکن یا حج [منافع که خمس ندارد]
آیا پولى که جوانان جهت ازدواج یا خرید مسکن پس انداز می کنند یا براى حج می پردازند که سالها در بانک می ماند خمس دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
پولى که جهت ازدواج یا خرید مسکن پس انداز می کند در سر سال باید خمسش را بپردازد، مگر اینکه ازجهت نداشتن زن یا مسکن ، مبتلا به حرج باشدکه در این صورت خریدن مسکن و ازدواج مقدم بر تخمیس می باشد و اما پول حج راکه در بانک واریزکرده باشد اگر تخمیس آن موجب فوت استطاعت شود در سر سال تخمیس آن واجب نیست .