ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
خرید و فروش چک
خرید و فروش چک و سفته به همان مبلغ [خرید و فروش چک]
آیا فروختن چک و سفته به همان مبلغ جایز است؟
پاسخ دهنده: معظم له
به همان مقدار که در چک و سفته لحاظ شده معامله اشکال ندارد.
فروش چک مدت دار به کمتر از مبلغ مندرج [خرید و فروش چک]
فروش چک مدت دار و در وجه حامل به پول نقد و به کمتر ازمبلغ مندرج در چک از سوى صاحب اصل چک یا کسیکه چک حامل را از دیگرى گرفته باشد، جایز است؟
پاسخ دهنده: معظم له
ظاهر این کار خرید و فروش است، ولى در واقع همان رباء و قرض است و جایز نیست اما فروختن چک به صاحب اصلى آن که از اوگرفته شده است به کمتر از مبلغ مندرج در آن اشکال ندارد.
فروش چک ضمانتی [خرید و فروش چک]
چک مدت دار را که سند بدهکارى کسى است ، آیا جایز است براى غیر بدهکار به مبلغ کمتر نقد بفروشد یا نه؟
پاسخ دهنده: معظم له
جایز نیست چون مألش این است که برایم صد هزارنقد بدهید و بعد از شش ماه مثلا صدو پنجاه هزار بگیرید و ربا قرضى در اینجا تحقق پیدا می کند.
خریدن چک به کمتر از مبلغ آن [خرید و فروش چک]
شخصى صد هزار تومان را به چهارصد هزار افغانى به شخص دیگرى می فروشد، و شخص اول دوباره چک چهارصد هزار افغانى را به صد هزار تومان و یاکمتر می خرد (این فرد اول چک صد هزار تومانى یا نود هزار تومانى را مالک است و در اختیار دارد) و شخص دوم همان چک صد هزار تومانى و یا کمتر را به پانصد و یا ششصد هزار افغانى می خرد، این نوع خرید و فروش چه حکمی دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
فروختن ده هزارتومان نقد مثلا به چهارصد هزارافغانى تا یک سال صحیح است، و فروختن چک چهارصد هزار افغانى به سیصد هزار افغانى نقد و یا به پنجاه هزارتومان نقد نیز صحیح است، اما به قرض صحیح نیست، یعنى اگر ثمن و مثمن هیچکدام نقد نباشد باطل است، و چک مدت دارحکم پول نقد را ندارد.