ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
عمل بدون تقلید
کسی تا کنون مرجع تقلید نداشته [عمل بدون تقلید]
وظیفه کسانی که تا کنون مرجع تقلید نداشته اند، چیست؟ و اعمال گذشته آنها چطور می شود؟ بر فرض که اعمال گذشته شان با نظر مجتهد که وظیفه اش تقلید از او بوده مخالفت کند، وظیفه اش چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر اعمال گذشته او مطابق با نظر مجتهد که وظیفه او تقلید از آن بوده و یا عملش موافق احتیاطباشد صحیح است؛ در غیر آن صورتها اعاده و قضا کند.
حکم عمل بدون تقلید [عمل بدون تقلید]
عمل بدون تقلید و احتیاط چه حکمى دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر مطابق با فتواى مجتهد جامع الشرائط نباشد باطل است.
کسی که تقلید نکرده [عمل بدون تقلید]
کسى از مجتهدى تقلید نکرده است اما میداند که آن چه را انجام مى دهد مطابق با فتواى یکى از مجتهدین جامع الشرائط است، آیا اعمال او صحیح است یا نه؟
پاسخ دهنده: معظم له
اعمالى چنین کسى محکوم به صحت است.