ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
شرایط مرجع تقلید
زنده بودن مجتهد [0 و 2 زیر گروه]
اعلم بودن مجتهد [0 و 3 زیر گروه]
آگاهی مجتهد به زمان [شرایط مرجع تقلید]
آیا آگاهى به زمان در مرجعیت شرط است؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر منظور آگاهى به اوقات باشد مانند سالها، ماهها، روزها، شبها، ساعات، این آگاهى نه تنها بر مرجع تقلید بلکه بر هر مکلفى واجب است، وگرنه اوقات نماز، روزه، حج، و دیگر تکالیف دینى تشخیص داده نخواهد شد، و اگر منظور آگاهى به مسائل سیاسى زمان است فقها این را شرط ندانسته اند اما معتبر بودن آن مطابق احتیاط است.
عمل زن مجتهده طبق استنباط خودش [شرایط مرجع تقلید]
اگر زنى به مقام اجتهاد برسد آیا مى تواند طبق نظر خودش عمل کند یا از مجتهد مرد تقلید کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
مى تواند مطابق اجتهاد و نظر خودش عمل نماید.
تقلید زنان از مجتهد زن [شرایط مرجع تقلید]
اگر زنى به مقام اجتهاد برسد تقلید زنان از او جائز است؟
پاسخ دهنده: معظم له
تقلید در احکام مانعى ندارد، اما زعامت زن در راستاى امامت جائز نیست.
شرط بودن عدالت در مجتهد [شرایط مرجع تقلید]
عدالت درمرجع تقلید حدوثأ و بقاءً شرط است و یا حدوثاً کفایت مى کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
حدوثاً وبقاءً شرط است.
اثبات اعلمیت با شهادت ثقه [شرایط مرجع تقلید]
درشهادت دادن به اعلمیت مجتهدى عدالت شرط است یا وثاقت کفایت می کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر از شهادت ثقات اطمینان حاصل شود کفایت مى کند.
اختلاف اهل خبره در تعیین اعلم [شرایط مرجع تقلید]
اگر اهل خبره در تشخیص اعلمیت مراجع محترم تقلید اختلاف نظر داشته باشند وظیفه مکلف چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
مکلف در تقلید از یکى از آنان مخیر است.
یقین به اعلمیت از راه غیر متعارف [شرایط مرجع تقلید]
اگر کسى ازطریق غیر موازین که دررساله هاى عملیه براى اثبات اعلمیت مجتهد آمده است یقین به اعلمیت مجتهدى پیدا کند آیا مى تواند از او تقلید کند؟ ویا این که به اهل خبره رجوع کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
مى تواند تقلید کند،در صورت کشف خلاف و عدم مطابقت عمل او با فتواى مجتهد جامع شرایط که وظیفه اش تقلید از او بوده باز این اعمالى صحیح است مگر خللى به ارکان وارد شده باشد.
اثبات اعلمیت از راه غیر متعارف [شرایط مرجع تقلید]
اگر کسى از طریق غیر موازین شرعى به اعلمیت مجتهدى یقین پیدا کند، آیا اعلمیت مجتهد براى این شخص ثابت مى شود؟
پاسخ دهنده: معظم له
اعلمیت ثابت مى شود، چون حجّت یقین، ذاتى است.
اگر مجتهدی خوب استنباط می کند [شرایط مرجع تقلید]
هرگاه امر دائر شود یین دو مجتهد که یکى استنباط خوب دارد و دیگرى استنباط زیاد دارد کدام یکى درتقلید کردن مقدم است؟
پاسخ دهنده: معظم له
تقلید کردن از مجتهدى که خوب استنباط مى کند واجب است به شرط که سائر شرائط را دارا باشد.