ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
شرکت
فروش مال مشترک [4 و 0 زیر گروه]
تقسیم اموال مشترک [2 و 0 زیر گروه]
مصارف و در آمد شرکت [1 و 0 زیر گروه]
همکاری با کسی که اهل خمس نیست [شرکت]
حکم همکاری با شریکی که خمس نمی دهد، چگونه است؟ آیا ما (که اهل خمس و حساب وکتاب هستیم) می توانید به شراکت مان ادامه بدهیم؛ یا خیر؟ در چنین شرایطی وظیفه امر به معروف و نهی از منکر بر ما تا چه اندازه واجب است؟
پاسخ دهنده: معظم له
شرکت با چنین افراد اشکال ندارد؛ اگر شما امر به معروف و نهی از منکر بکنید و خمس حصه ی خود را حساب نمایید کافی است.
ساخت خانه روی زمین مشترک [شرکت]
برادرم بر زمینی که بین من و او مشترک بود خانه‌ای ساخته است و اکنون از من می‌خواهد که زمین را تقسیم کنیم حکم مسئله چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
برادرت بدون اجازه شما حق ساختن خانه نداشته است و اکنون حق تقسیم زمین خانه را ندارد. اگر در خانه بدون اجازه شما زندگی کرده است شما حق دارید که اجرت المثل را از او مطالبه کنید اما اگر بخواهید از خانه استفاده کنید باید مصالحه کنید و اجرت المثل کارش را بدهید.
مالکیت منزل مشترک بین پدر و پسر [شرکت]
در خانه‌ای که پدر و پسر با هم زندگی می‌کنند، مالک خانه و اموال پدر است یا پسر یا هر دو؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر هر دو خانه و اموال را به دست آورده باشند هردو مالکند و اگر یکی از آن‌ها به دست آورده باشد، همان مالک است.
استفاده شخصی از مال مشترک [شرکت]
زمینی است بین چند نفر ورثه بطور مشاع، آیا می توان مشاع را یک نفر از وراث به تنهایی و بدون اجازه دیگر ورثه استفاده کند و از منافع آن زمین بهره ببرد؟ در فرض عدم جواز، آیا اگر چنین عملی از طرف یکی از وراث اتفاق افتاده باشد وفردی به تنهایی و بدون اطلاع و اجازه دیگر ورثه مقدار زیادی از درختان را که بین برادران و خواهران بصورت مشاع است، زده و فروخته باشد، از نظر شرعی چه حکمی دارد?
پاسخ دهنده: معظم له
یکی از شرکا در مال مشاع بدون اجازه سایر شرکا حق استفاده ندارد و اگر استفاده کرده باشد ضامن اجرت المثل می باشد و هر مقدار از سهم دیگران درخت ها را فروخته باشد باید قیمت درخت ها را به صاحبانش پرداخت کند.
منافعی برادران که مخصوص خودش هست [شرکت]
چند برادری که اموال مشترک و دخل و خرج مشترک دارند اگر برخی از این برادران در آمد بیشتر، برخی کمتر داشته باشند آیا پیش از تقسیم اموال مشترک می تواند هر کسی درآمد خود را برای خود نگهدارد یا این که باید بالسویه در میان برادران تقسیم شود.
پاسخ دهنده: معظم له
اگر درآمد از سرمایه مشترک باشد همه برادران در آن شریک هستند اما اگر درآمد بدون سرمایه باشد مانند این که یکی از برادران کارگری می کند.و درآمدش از این طریق است می تواند برای خودش جمع کند.
سهم شریک از در آمد شریک دیگر [شرکت]
کسى فوت می کند و از او اموالى باقى نمی ماند.پسر بزرگ او قطعه زمینى را با پول قرضى می خرد و قرض را هم خودش اداء می کند بدون این که از اموال مشترک پرداخت کند.اکنون برادرکوچک ادعا دارد که در زمین خریده شده من هم شریک هستم آیا این ادعا درست است؟
پاسخ دهنده: معظم له
ادعاى برادرکوچک درست نیست.