ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
نمازهای قضا پدر
قضای نماز پدر اگر پسر بزرگتر لال باشد [نمازهای قضا پدر]
اگر پسر بزرگ لال باشد و پولى هم نداشته باشد که براى خواندن نماز قضایی پدرش اجیر بگیرد آیا نوبت به پسر دوم مى رسد؟
پاسخ دهنده: معظم له
وظیفه پسر بزرگ ساقط نمى شود.همان طورى که نماز خود را مى خواند.نماز قضاى پدرش را بخواند.
قضای اعمال توسط پسر که با پدر اتمام حجت کرده [نمازهای قضا پدر]
اگر پدرى نماز نخواند و پسر بزرگش اتمام حجت کند که نمازت را بخوان زیرا بعد ازمرگت من قضا نمى کنم اگر به حرف پسر بزرگش گوش ندهد باز بر پسر بزرگش واجب است که نماز پدرش را قضا کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر پدر منکر وجوب نماز بوده باشد واجب نیست اما اگر منکر وجوب نبوده است بنابر احتیاط واجب باید قضا کند.
وصیت به برادر برای انجام اعمال [نمازهای قضا پدر]
اگرکسى وصیت کند به برادرش که ده سال نماز رروزه برایش انجام دهد در حالى که پسرى ندارد و مالى از خود بر جاى نگذاشته است آیا بر برادرش (وصى) واجب است که به وصیت عمل کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
در این صورت بر وصى (برادر) موصى واجب نیست که به وصیت عمل کند.
اگر پسر بزرگتر پیش از انجام اعمال فوت کند [نمازهای قضا پدر]
اگر پسر بزرگ پیش از انجام قضاى نماز و روزه پدرش از دنیا برود آیا بر پسر دوم واجب است که نماز و روزه پدرش را قضا کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
بر پسر دوم واجب نیست اما اگر بین فوت پدر و پسر بزرگ به اندازه اى فاصله بوده که پسر بزرگ مى توانسته قضاء نماز و روزه پدر را انجام دهد و انجام نداده بنابر احتیاط مستحب بر پسر دوم است که قضاه را انجام دهد.
قضای اعمال که پدر غلط انجام داده [نمازهای قضا پدر]
اگر پدر و مادر نمازهاى خود را غلط خوانده باشند قضاى نمازهاى یاد شده بر پسر بزرگ واجب است؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر براى یاد گرفتن صحیح کوشش کرده باشند اما یاد نگرفته باشند قضا ندارد اما اگرکوتاهى کرده باشند پسر بزرگ باید قضا کند.
قضای اعمال شخصی که سکته کرده [نمازهای قضا پدر]
کسى که چندین بار سکته کرده است و توان حرکت نداشته است آیا قضاى نمازهاى این مدت هم بر پسر بزرگ واجب است؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر بیمار حواس خود را از دست داده بوده است و اوقات نماز را تشخیص داده نمى توانسته است واجب نیست، اما اگر اوقات نماز را تشخیص داده مى توانسته است قضاى نمازهاى یاد شده واجب است.
اگر پسر بزرگتر در برابر اعمال پول بخواهد [نمازهای قضا پدر]
آیا پسر بزرگ مى تواند درحال حیات پدرش به او بگوید که نمازهاى فوت شده اش را قضا نمى کند مگر این که مبلغى پول به او بدهد.آیاگرفتن چنین پولى براى پسر بزرگ جایز است؟
پاسخ دهنده: معظم له
خواندن نماز قضاى پدر بر پسر بزرگ واجب است و پول گرفتن در برابر انجام عمل واجب جایز نیست.
قضا اعمال کسی که بعد از دخول وقت مرده است [نمازهای قضا پدر]
اگرکسى یک ساعت و یا نیم ساعت بعد از زوال بمیرد قضاى نمازظهر و عصر آن روز بر پسر بزرگ است یا نه؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر مریض درعالم بیهوشى بوده است و به هوش نیامده است بر پسر بزرگ واجب نیست، اما اگر باهوش بوده و توان داشته است که نماز بخواند اگر چه با تیمم و با اشاره چشم و ابرو اما نخوانده است بر پسر بزرگش واجب است که قضا کند.
قضای اعمال که بر پسر بزرگتر واجب است [نمازهای قضا پدر]
اگر پدر و مادر در طول زندگى خود نمازها و روزه هاى شان را انجام نداده باشند باز بر پسر بزرگ واجب است که انجام دهد؟
پاسخ دهنده: معظم له
تا اندازه اى که به عسرو حرج نیفتد بنا بر احتیاط واجب است انجام دهد.
وصیت برقضای اعمال بر غیر از پسر بزرگتر [نمازهای قضا پدر]
اگر پدر و مادر به کسى - غیر از پسر بزرگ خود - وصیت کند که نماز و روزه قضایی آنها را انجام دهد باز بر پسر بزرگ واجب است که نماز قضایی بدر را بخواند؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر وصى به وصیت عمل کند لازم نیست که پسر بزرگ دوباره آن را انجام دهد.
نماز که از پدر کافر فوت شده [نمازهای قضا پدر]
نمازهایى که از پدر کافر فوت شده است بر پسر بزرگ مسلمانش واجب است؟
پاسخ دهنده: معظم له
واجب نیست.
اختلاف فتوای مرجع پدر و پسر بزرگتر [نمازهای قضا پدر]
اگر پدر مقلد مجتهدى باشد و پسر بزرگ مقلد مجتهدى دیگر، پسر بزرگ قضاى نماز و روزه پدر را مطابق با فتواى کدام مجتهد انجام دهد؟
پاسخ دهنده: معظم له
پسر باید بر طبق فتواى مرجع خود عمل نماید.
قضای اعمال پدری که عمدا اعمالش را انجام نداده [نمازهای قضا پدر]
پدرى که خودش نماز و روزه اش را عمدا انجام نمیدهد، پسر بزرگش هم اتمام حجت می کند که بعد از مرگش قضاى نماز و روزه اش را انجام نخواهد داد.با توجه به ترک عمدى پدر و اتمام حجت پسر بزرگ قضاى نماز و روزه پدر بر پسر بزرگ واجب است؟
پاسخ دهنده: معظم له
در زمان حیات پدر باید پدرش را امر به معروت و نهى از منکرکند و بعد از فوت پدر تا اندازه اى که به عسرو حرج نیفتد قضاى نماز و روزه پدرش را انجام دهد.
مراد از پسر بزرگتر کیست؟ [نمازهای قضا پدر]
اگر پسر بزرگ در زمان حیات پدر از دنیا برود آیا قضاى نماز و روزه بر پسر دوم که در هنگام مرگ پدرش پسر بزرگ به حساب مى آید واجب است؟
پاسخ دهنده: معظم له
بله، مراد از پسر بزرگتر پسرى است که در هنگام موت پدر از بقیه بزرگتر باشد و بر او واجب است.
قضای نماز پدری که پسر بزرگتر لال است [نمازهای قضا پدر]
اگر پسر بزرگ لال باشد و پولى هم نداشته باشد که براى خواندن نماز قضایی پدرش اجیر بگیرد آیا نوبت به پسر دوم مى رسد؟
پاسخ دهنده: معظم له
وظیفه پسر بزرگ ساقط نمى شود.همان طورى که نماز خود را مى خواند.نماز قضاى پدرش را بخواند.
پسری که نمی داند پدرش عبادت قضایی دارد یا نه؟ [نمازهای قضا پدر]
کسی که بدون اینکه وصیت کند از دنیا رفته است. پسر بزرگش نمی‌داند که قضای روزه و نماز بر عهده پدرش بوده یا نبوده است، وظیفه پسر بزرگ چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
قضای نماز و روزه پدر بر او واجب نیست.
دلیل وجوب قضا نماز پدر بر پسر [نمازهای قضا پدر]
دلایل به جا آوردن نماز های قضای پدر بر فرزند بزرگ چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
وجوب قضای نماز پدر بر فرزند بزرگتر دلیلش روایات است.