ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
شرایط امام جماعت
امامت مسافر برای غیر مسافر [شرایط امام جماعت]
آیا شخص مسافر می تواند امام جماعت افرادی شود که نماز آنها کامل است؟
پاسخ دهنده: معظم له
بنابر احتیاط مسافر امامت نماز جمعه نکند؛ ولی امامت سایر نماز یومیه اشکال ندارد.
امامت جماعت زن [شرایط امام جماعت]
آیا زن می تواند امام جماعت شود؟
پاسخ دهنده: معظم له
بسمه تعالی
اگر واجد شرایط امامت جماعت باشد می تواند برای زنها امامت کند؛ ولی امام جماعت شدن زن برای مردها جواز ندارد.
استفاده امام جماعت از بیت المال بدون مجوز [شرایط امام جماعت]
اگر امام جماعتی آشکارا و مستمرا از اموال بیت المال بدون اذن شرعی و قانونی لازم، سوء استفاده شخصی کرده و این موضوع در نزد ماموم ثبوت یابد ،در این فرض و با توجه به لزوم شرط عدالت در امام جماعت، اقتدا به او چه وضعیتی پیدا می کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
بسمه تعالی
اگر بدون مجوز شرعی از بیت المال استفاده کنداقتداء به او درنماز جماعت جوازندارد.
اولویت اقتدا به روحانی در شرایط مساوی [شرایط امام جماعت]
ـ آیا در صورتی که دسترسی به روحانی واجد شرایط نباشد امامت غیر روحانی واجد شرایط امامت جماعت، جایز است؟ اگر دسترسی به روحانی واجد شرایط باشد، اما غیر روحانی هم از نظر عدالت و تقوی با او برابر یا بهتر باشد چه؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر روحانی عادل و غیر روحانی عادل هر دو وجود داشته باشند اولویت با روحانی است و باید به روحانی اقتدا کنند.
امام جماعت که عدالت را رعایت نمی کند [شرایط امام جماعت]
کسى که عدالت را درباره دو زنش درباره لباس، خانه و...مراعات نمى کند مى توان به او اقتدا کرد؟
پاسخ دهنده: معظم له
به کسى که از موازین شرعى تخلف کند اقتداه جایز نیست.
اقتدا به امام که قبلا گناه کبیره انجام داده [شرایط امام جماعت]
امام جماعتى که پیش ازامامت، گناهان کبیره را انجام مى داده است در صورتى که پس از امامت اصرار برکبیره و صغیره نداشته باشد به او اقتدا مى شود؟
پاسخ دهنده: معظم له
در صورت توبه کردن و عادل بودن اقتدا جایز است.
لزوم احراز عدالت امام [شرایط امام جماعت]
اثبات و پی بردن عدالت امام جماعت برای ماموم واجب است؟
پاسخ دهنده: معظم له
در اقتدا کردن به امام جماعت احراز عدالت لازم است.
اقتدا به امامیکه آب وضویش نجس بوده [شرایط امام جماعت]
اگر مأموم بداند که آب وضوى امام نجس است اما خود امام عقیده به طهارت آن آب داشته باشد مى تواند به او اقتدا کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
نمى تواند.
امامت کسی که نمازش را خوانده [شرایط امام جماعت]
امام جماعتى که نمازش رادر جماعت خوانده است آیا مى تواند همان نماز را بار دیگر براى مأمومین دیگر که نماز نخوانده اند بخواند؟
پاسخ دهنده: معظم له
بلى مى تواند.
امامت کسی که وظیفه اش جبیره است [شرایط امام جماعت]
کسى که وظیفه اش تیمم است یا وضو جبیره اى می تواند امام جماعت شود؟
پاسخ دهنده: معظم له
بلی مى تواند.
اقتدا به امام که لباسش نجس است [شرایط امام جماعت]
اگر امام جماعت عقیده به پاکى لباسش داشته باشد اما مأموم علم و یقین به نجاست لباس امام داشته باشد، مى تواند به اواقتداء کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
اشکال ندارد.
امامت غیر روحانی [شرایط امام جماعت]
امامت جماعت غیر روحانى با وجود روحانى جایز است؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر داراى شرائط باشد و موجب هتد حرمت روحانى نباشد جایز است.
امامت کسی که انگشتش قطع شده [شرایط امام جماعت]
اگر انگشت دست کسى قطع شده باشد مى تواند امام جماعت شود؟
پاسخ دهنده: معظم له
اشکال ندارد اما ترک امامت احوط است.
امامت شخص ناقص العضو [شرایط امام جماعت]
اگر دست یا پاک کسى ازمچ قطع شده باشد مى تواند امام جماعت شود؟
پاسخ دهنده: معظم له
احتیاطاً از امامت جماعت خوددارى کند.
اقتدا به امام جماعت نا بینا [شرایط امام جماعت]
آیا کور مادر زاد ى یا کسى که بر اثر حوادثى کور شده است جایز است امام جماعت شود؟
پاسخ دهنده: معظم له
با داشتن سایر شرائط امام جماعت جایز است.
اقتدا با اطمینان به عدالت امام [شرایط امام جماعت]
دراقتداء به امام جماعت، علم به عدالت شرط است یا عدم علم به معصیت او کافى است؟
پاسخ دهنده: معظم له
در صورت اطمینان به عدالت یا یقین و اطمینان به حسن ظاهر امام جماعت، اقتداء به او جایز است اما عدم علم به معصیت کفایت نمى کند.