ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
روزه استیجاری
روزه استیجاری کسی که خودش روزه قضا دارد [روزه استیجاری]
کسى که قضاء رمضان بر او واجب است آیا مى تواند تبرعاً براى میتى روزه بگیرد یا نه؟
پاسخ دهنده: معظم له
در فرض سوال روزه تبرعّى براى میت نمى تواند بگیرد.
اجیر شدن شخص نا بالغ [روزه استیجاری]
پسر ممیز و غیر بالغ روزه استیجارى بگیرد یا نه؟
پاسخ دهنده: معظم له
احتیاط این است که روزه استیجارى اوکافى نباشد.
اجیر شدن کسی که روزه قضا دارد [روزه استیجاری]
آیا کسى که قضاء روزه بر او واجب است می تواند روزه استیجارى بگیرد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر تا رمضان اینده وقت براى روزه قضاى و روزه استیجارى کافى با شد می توا ند روزه ا ستیجارى بگیرد.
افطار روزه استیجاری بعد از ظهر [روزه استیجاری]
کس اجیر شده است که در یک زمان معین روزه بگیرد آیا اجیر می تواند روزه زمانى معین را بعد از ظهر افطارکند و اگر افطارکرد کفاره دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
افطار جایز نیست.اگر افطارکرد کفاره ندارد و اگر بخواهد روز دیگرى را به جاى روز معین روزه بگیرد باید با موافقت مستاجر باشد.
اجیر شدن کسی که قضای روز بر او واجب است [روزه استیجاری]
کسى که قضای روزه رمضان به گردنش است می تواند روزه استیجارى بگیرد؟
پاسخ دهنده: معظم له
در صورت وسعت وقت براى قضاه می تواند بگیرد.