ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
روزه قضا
حکم عارض شدن عذر بعد از عذر [روزه قضا]
کسی که بر اثر عذر شرعی نتواند روزه بگیرد، و همان عذر یا عذر شرعی دیگر بلافاصله پس از آن عذر حاصل شود و تا ماه رمضان سال بعد ادامه پیدا کند آیا روزه هایش قضا و کفاره دارد، یا خیر؟ اگر بعد از برطرف شدن عذرش قضای روزه هایش را نگرفته باشد چه؟
پاسخ دهنده: معظم له
در فرض سؤال اگر عذر دیگری که بعد از غذر قبلی عارض شود؛ عذر اختیاری نباشد مثل مسافرت و مانند آن؛ در این صورت قضا و کفاره ندارد.
ولی احتیاطاً برای هر روز 750 گرم طعام مانندگندمیا نان یا خرما به فقیر فدیه بدهد؛ البته این احتیاط وجوبی است.
اگر عذر اختیاری باشد مانند مسافرت قضا نیز بر او واجب است.
قضای روزه کسی که در مسافرت ماه رمضان فوت کرده [روزه قضا]
شخصى ازاول ماه رمضان مسافر بوده و در اثناء ماه رمضان در سفر فوت می کند آیا بر ورثه واجب است که قضاء روزه ها را بگیرند؟
پاسخ دهنده: معظم له
بلى قضاء آن بر پسر بزرگ میت واجب است.
کسی که با اعتماد به گفته داکتر روزه نگرفته [روزه قضا]
اگر دکتر براى مریض بگوید روزه براى تو ضرر دارد و مریض هم به قول طبیب اعتماد کرده، روزه خود را افطاررکرد اما بعداً معلوم شدکه دکتر اشتباه کرده و روزه براى او ضرر نداشته است اکنون که چند سال از این قضیه می گذرد قضاء وکفاره بر این مریض واجب است یا نه؟
پاسخ دهنده: معظم له
قضاء واجب است اماکفاره واجب نیست.
مسافرت کسی که روزه قضا دارد در تنگی وقت [روزه قضا]
کسى که مثلا ده روز قضاء ماه رمضان بر او واجب است وتا ماه رمضان بعد هم بیشتر از ده روز باقى نمانده است آیا می تواند مسافرت کند و یا واجب است بنشیند و قضاء‌‌ روزه اش را بگیرد؟
پاسخ دهنده: معظم له
ترک مسافرت واجب است و باید قضاء ماه رمضان را بگیرد.
قضای روزه کسی که بعد از دو سال مریضی فوت کرده [روزه قضا]
کسى که دو ماه رمضان یعنى دو سال متصل مریض بوده و از دنیا رفته است آیا قضاء آن روزه ها بر فرزندان یا اگر فرزند بزرگ درحین مرگ داشته است واجب است یا نه؟ و آیا فدیه اش از اصل مال خارج می شود یا از ثلث مال او؟
پاسخ دهنده: معظم له
قضاء واجب نیست واگر وصیت نکرده باشد فدیه هم واجب نیست ولى موافق احتیاط است.
قضای روزه کسی که چند سال مریض بوده [روزه قضا]
شخص مریضى که هر روز چندین مرتبه باید قرص بخورد و نمی تواند روزه بگیرد اگر بعد از چند سال خوب شود آیا روزه هاى گذشته را باید قضاءکند؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر تا سال آینده مرضش طول بکشد و قدرت برگرفتن روزه پیدا نکند بعد از یک سال قضاء بر او واجب نیست و براى هرروزیک مد طعام (750)گرم به فقیر باید بدهد.
عدم شرطیت مولات در قضای رمضان [روزه قضا]
در قضای روزه ماه رمضان توالى و موالات مانند اصل روزه ماه رمضان شرط است؟
پاسخ دهنده: معظم له
توالى درقضا شرط نیست.
شک در مقدار روزه قضا [روزه قضا]
کسى که می داند روزه اش را خورده است اما مدت آن را نمی داند مثلا نسبت به ده تا پانزده روزگمان و نسبت به بیست روز شک دارد وظیفه اش چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
بنابر احتیاط پانزده روز را قضا کند.
قضای روزه ی که به گفته کسی دیگر افطار کرده [روزه قضا]
کسى که اهلیت صدور فتوا را نداشته است به کارگرى گفته است که چون شما کار می کنید روزه بر شما واجب نیست شخص یاد شده بدون این که تحقیق کند افطارمی کند.حکمش چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر براى آن کارگر یقین حاصل شده است، فقط قضا دارد وگرنه هم قضا دارد و هم کفاره دارد.
روزه زنی که بگمان عادت افطار کرده [روزه قضا]
زنى که عادت وقتیه دارد، در روز اول ماه رمضان خون می بیند به گمان این که حایض است روزه اش را افطار می کند اما بعد از آزمایش روشن می شود که خون به خاطر حامله گی و ضعف بدنى بوده است.آن یک روزرا که افطار کرده است حکمش چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
قضا دارد، اما کفاره ندارد.
قضا روزه دختری که در سن تکلیف کوچک است [روزه قضا]
اگر دختر به نه سالگی برسد و روزه گرفتن برایش سخت و خستگی آورباشد و مسایل نماز را نداند، کسى هم به او یاد ندهد وظیفه پدر و مادرش چیست؟ و اگر همین دختر فوت کند قضای نماز و روزه اش بر چه کسى واجب است؟
پاسخ دهنده: معظم له
پسر و دختر بعد از پآیان پانزده و نه سالکى موظف هستند که نماز و روزه و...را انجام بدهند.اگر روزه حرجى باشد بعد از رفع حرج اگر قضای آن را بگیرند برىء الذمه خواهند شد.البته پدر و مادر باید به فرزندان خود مسایل و احکام را یاد بدهند و امر به انجام آن بکنند مگر این که حرجى باشد و اگر فوت کنند قضا بر ورثه واجب نیست.
نگرفتن قضا روزه تا رمضان بعدی [روزه قضا]
اگر قضای روزۀ رمضان را تا رمضان آینده نگیرد، آیا معصیت کرده است یا نه؟
پاسخ دهنده: معظم له
قضای رمضان را واجب است تا رمضان دیگر بگیرد اگر عمدا از روی سهل انگاری نگیرد معصیت کرده لذا باید کفاره بدهند.
روزه مستحبی کسی که قضا بر گردنش است [روزه قضا]
کسى که روزه واجب بر عهده اش است می تواند روزه مستحبى بگیرد؟
پاسخ دهنده: معظم له
نمی تواند.