ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
امانت
فروش امانت بعد از در خواست مالک [امانت]
کسى امانتى نزد دیگرى می گذارد و اجازه فروش آن را نیز به او می دهد.بعد نامه می نویسد که اگر آن مال امانتى را نفروخته اید به آورندة نامه بدهید حامل نامه چندین بار مراجعه می کند ولى امین جنس را تحویل نمی دهد و می فروشد.مالک حق مطالبة اصل مال خود را دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
صاحب مال حق مطالبه جنس ویا قیمت فعلى آن را دارد.
اگر گرگ گوسفندان را از نزد چوپان بدرد [امانت]
بعضى از قریه ها درافغانستان چوپان می گیرند.اگرگرگى به رمه و(گله) حمله کند و چند تاگوسفند را بدرد آیا چوپان ضامن است؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر چوپان تعدى (گوسفندان را در محل هجوم گرگ و درندگان بردن) و تفریط (خوابیدن چوپان و محافظت نکردن از رمه ) نکرده باشد ضامن نیست و گرنه ضامن است.
ضمان مالی که نزد سفیه امانت گذاشته شده [امانت]
اگر کسى مال خود را در نزد سفیه به امانت بگذارد و سفیه امانت را تلف کند چه کسى ضامن است؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر مال امانت بر اثر افراط و تفریط سفیه تلف شده باشد خود سفیه ضامن است اما اگر بدون افراط و تفرید تلف شده باشد ضامن نیست.
ادعای امین راجع به سرقت امانت [امانت]
کسى مالش را به عنوان امانت در نزدکس دیگرى می گذارد اما بعد از مدتى امین ادعا می کند که خانه ام مورد دستبرد قرارگرفته است و اموال من به علاوه مال شما دزدیده شده است البته معلوم هم نیست که حرف امین راست باشد.آیا امین ضامن مال امانت است یا نه؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر صاحب مال او را امین می دانسته است و مال هم بدون تعدى وتفریط تلف شده باشد امین، ضامن نیست.