ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
سر سال خمسی
تعیین چند سر سال خمسی آیا مجاز است؟ [سر سال خمسی]
سلام کسی که قصد از دواج یا خرید خانه یا ماشین دارد و تنها یک شغل دارد آیا می تواند به جای تعیین سر سال، برای هر حقوق جداگانه سال قرار دهد؟
پاسخ دهنده: معظم له
بسمه تعالی
تعدد سر سال در صورتی که شغل های مختلف داشته باشد اشکال ندارد ولی در مشغل واحد احتیاطاً یک سر سال خمسی تعیین کنید.
کسی که فوت کرده معلوم نیست .... [سر سال خمسی]
کسى که به مدت شش ماه در ایران کارکرده است و بدون وصیت فوت کرده است، معلوم نیست که سر سال خمسى اش در افغانستان چه وقت است با توجه به این که در افغانستان فرزندان صغیر دارد، می توان خمس پولش را حساب کرد؟
پاسخ دهنده: معظم له
چون ورثه صغیر دارد خمس پولش حساب نمی شود.
کسی که بدون داشتن سر سال خمس داده [سر سال خمسی]
کسى که چهار میلیون تومان پول نقد دارد مبلغ دو میلیون و هفتصد هزار تومان آن را براى قیمت ماشین سوارى ومبلغ یک میلیون وصد هزار تومان آن را براى رهن خانه داده است باقیمانده چهار میلیون موجود است.در سال 1373 مصالحه کرده است.سر سال خمسى هم ندارد اما هر سال خمس داده است.آیا به این چهار میلیون خمس تعلق می گیرد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر مبلغ یاد شده را درمدت چند سال به دست آورده است خمس دارد و هر مبلغى که به عنوان خمس تا کنون پرداخت کرده است ازخمس کم می شود.اگر شان و موقعیتش اقتضاء می کند که ماشین شخصى داشته باشد ارباح سال خرید ماشین خمس ندارد و اگر موقعیتش اقتضاء نمی کند همان ارباح سال خرید ماشین هم خمس دارد.
سال خمسی کسی که پولش مصرف می شود [سر سال خمسی]
کسى که با اجازه پدر و مادرش از افغانستان به ایران می آید و درآمدش بیش از مصرفش است اگر درآمدش را به افغانستان بفرستد پولى برایش باقی نمی ماند که به سرسال برسد آیا تعیین سرسال برایش لازم است؟
پاسخ دهنده: معظم له
واجب است که سر سال داشته باشد و روزى که بر سر کار می رود همان روزرا سرسالش حساب کند و هر مبلغى که به سر سالش برسد خمس دارد و باید پرداخت کند.
زمان خمس هیزم (چلمه) و... [سر سال خمسی]
مناطقى که از فضله حیوانات به جاى هیزم براى سوخت استفاده می کند یعنى زمستان فضله را جمع تابستان خشک و زمستان دوم مصرف می کنند و همچنین خرید و فروش می کنند آیا خمس دارد و از چه زمانى خمس تعلق می گیرد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر اول برج حمل(مثلا) سرسال خمسى شان همان (چلمه)تر را قیمت گذارى وخمس آن را پرداخت کنند کفایت می کند دوباره خمس ندارد.
تعلق خمس به اموال مهاجرین [سر سال خمسی]
آیا خمس به اموال مهاجرین افغانى در ایران تعلق می گیرد؟ زیرا برخى می گویند خمس بر اینها واجب نیست چون مشکلات وگرفتارى و مخارج خانه و بازگشت به وطن و...دارند.
پاسخ دهنده: معظم له
اگر منافع کسب مهاجرین به سرسال خمسى آنان برسد خمس تعلق می گیرد.فرقى بین مهاجر و غیر مهاجر نیست.
خمس پول کارگری [سر سال خمسی]
اگر کسى مبلغى پول افغانى که ازکارگری در ایران به دست آورده است به افغانستان بفرستد خمس آن را در این جا (ایران ) پرداخت کند یا در افغانستان،وقتی که برگشت؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر تاخیر در اداى خمس نمی شود در افغانستان و اگر سر سال رسیده باشد در ایران پرداخت کند.