ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
نیابت در حج
وصیت به حج [3 و 0 زیر گروه]
نائب گرفتن برای حج در زمان حیات [نیابت در حج]
اگر کسى استطاعت بدنى ندارد و امید به استطاعت بدنى هم تا آخر عمر ندارد آیا لازم است خودش در زمان حیات خود نائب بگیرد؟ درصورت لزوم آیا استنابه از میقات کفایت مى‏ کند یانه؟ و در فرض مذکور اگر بعد از انجام حجّ توسط نائب استطاعت بدنى حاصل شد وظیفه چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
ج: 1) واجب است در زمان حیاتش نائب بگیرد.
ج: 2) استنابة از میقات کفایت مى‏کند.
ج: 3) در صورتیکه استطاعت بدنى و مالى حاصل شود بنا بر احتیاط واجب، مباشرة حجّ را انجام دهد.
نیابت کسی که وقوف اضطراری دارد [نیابت در حج]
آیا کسى که وظیفه او وقوف اضطرارى است مثل زنان و پیر مردان مى‏ توانند نائب شوند یاخیر؟
پاسخ دهنده: معظم له
کسی که نمی توانید وقوف در عرفات و مشعر را به صورت معمول به انجام برساند، نمى‏ توانند نائب شوند.
نیابت کسی که حج واجب دارد [نیابت در حج]
آیا کسى که مستطیع است مى‏ تواند از کسى دیگر نیابت کند؟ اگر در صورت عدم توجه به مسئله نائب شده و در حین‏ عمل و بعد از انجام عمره تمتع یا بعد از مراسم حجّ متوجه شود وظیفه او چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
حجّ نیابتى صحیح است، ولى اجیر مستحق اجرة المسمّى نمی شود، بلکه مستحق اجرة المثل است.
هزینه کسی که بجای پدرش حج می رود [نیابت در حج]
کسى که خود مستطیع نیست ولى پدرش ثبت نام کرده و الآن فوت کرده فیش بانکى او را به نام خود کرده و به نیابت او حج انجام مى دهد مخارج اعمال بعدى از جمله فراهم کردن ارز به عهده کیست؟ آیا از ثلث مال او مى تواند بگیرد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر پدر مستطیع بوده و ثبت نام کرده، می تواند از اصل مال بردارد.
نایب گرفتن نایب حج به خاطر عذر [نیابت در حج]
کسی وکیل می‌شود تا از طرف شخصی حج انجام بدهد آن شخص از افغانستان تا ایران میاید ولی به علت ناتوانی پیری رفتن به حج برای او مقدور نمیشود اکنون میخواهد پسر خود را به حج بفرستد جائز است یا نه؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر حج برای میت باشد باید وصی یا ورثه میت راضی برفتن پسر این شخص به حج باشد و اگر حج برای آدم عاجز باشد خود مستطیع اگر راضی باشد اشکال ندارد.
نیابت کسی که خودش حج واجب دارد [نیابت در حج]
شخصی که خودش مستطیع است آیا می‌تواند از طرف میتی حج نیابتی انجام دهد؟
پاسخ دهنده: معظم له
نه خیر شخص مستطیع نمی‌تواند نائب حج برای کسی دیگر بشود.
مالکیت اموال که برای حج وصیت شده [نیابت در حج]
کسى وصیت می کند که زمین هایش چهارتقسیم شود، سه قسمت مال ورثه و یک قسمت مال وارثى که براى مورث حج انجام می دهد.یکى از فرزندان او حج براى او انجام می دهد اما بقیه ورثه می گویند تو تنها مخارجى را که در سفر حج کرده اى حق دارى اما زمین مشترک است در بین همه ورثه؟
پاسخ دهنده: معظم له
سهمی راکه موصى براى حج تعیین کرده است مال کسى است که به حج رفته است دیگران حق ندارند.
نایبی که موفق به انجام حج نشده [نیابت در حج]
کسى وصیت کرده است که ورثه برایش نایب بگیرد و حج انجام دهد، در آن زمان ورثه مبلغ پنجاه هزارتومان به کسى می دهدکه نیابتا ازطرف میت حج انجام دهد.نایب دوبار اقدام به انجام حج می کند اما با مانع روبه رو می شود و نمی تواند به مکه مشرف شود بعد از آن نایب از دنیا می رود و به ورثه اش وصیت می کند که مبلغ یاد شده را به بازماندگان منوب عنه برگرداند اما ورثة منوب عنه ازگرفتن پول خوددارى می کنند.در این صورت وظیفه ورثه نایب و منوب عنه چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
این مسأله دو صورت دارد: 1- اگر نایب متعهد شده باشد که در برابر مبلغ پنجاه هزار تومان حج را انجام می دهد بدون این که زمانش را قیدکند حج بر عهدة او واجب شده است و باید ورثه نایب از ماترکش مصارف حج یاد شده راکنار بگذارند.2- اگر نایب شرط کرده باشد که اقدام می کند اما اگرکدام مانعى پیدا شد پول را به ورثه منوب عنه بر می گرداند در این صورت حج بر نایب واجب نیست و ورثة منوب عنه تنها حق گرفتن مبلغ پنجاه هزارتومان یاد شده را از ورثه نایب دارد.
نایب گرفتن برای حج نیابتی [نیابت در حج]
مادرى وصیت می کند که فرزند بزرگش برایش حج انجام دهد اما هزینة آن را همه فرزندانش پرداخت کند پسر بزرگ در افغانستان بوده است و قادر به انجام حج نبوده است او به برادرکوچکش که در ایران است سفارش می کند که حج براى مادرش انجام دهد برادرکوچک از طرف مادر حج می کند آیا مادر برى الذمه می شود؟
پاسخ دهنده: معظم له
فرزند کوچک اگر حج را به نیابت از مادرش انجام دهد، مادر برى الذمه می شود.
تأخیر در انجام حج نیابتی [نیابت در حج]
کسى درمرض موت برادرش را براى حج نایب می گیرد وشرط می کندکه در سال آینده باید به حج برود قطعه اى زمین به اومی دهدکه هزینه سفر حج کند نایب (برادرش ) تا هفت سال بعد از مرگ منوب عنه (برادرش ) زنده بود اما به حج نرفت.او هم در فرض موت پسر بزرگش را نایب می گیردکه حج براى برادرش انجام دهد پسر بزرگ او هم تا هفت سال به حج نمی رود سرانجام پسر خود منوب عنه تصمیم می گیردکه براى پدرش حج انجام دهد اما پسر عمویش (نایب دوم) چون دستى در حکومت وقت داشته است او را از راه بر می گرداند و مانع رفتن او می شود و به جاى او برادرکوچک خود را براى انجام حج یاد شده نایب می گیرد.این نایب هم بعد از پانزده سال حج را انجام می دهد.حالا سؤال این است : اولا: این حج که بعد از پانزده سال تاخیر، انجام شده است منوب عنه اصلى را برى الذمه می کند؟ ثانیا: محصول زمین که به عنوان هزینة حج به نایب داده شده بود مال ورثه منوب عنه است یا نایب؟ ثالثا: اصل زمین مال ورثه منوب عنه است یا نایب؟
پاسخ دهنده: معظم له
اولا: حج از منوب عنه ساقط شده است.ثانیا: محصول زمین مال کسى است که بذر و تخم از او بوده است اما اجره المثل زمین به میت بر می گردد.(براى میت مصرف کند) ثالثا: زمین مال منوب عنه است و تولیت آن به حاکم شرع است او می تواند هزینة حج میقاتى به نایب سوم بدهد و بقیه آن را در راه هاى نیک به نیابت از میت مصرف کند.
عدول از حج بلدی به میقاتی [نیابت در حج]
س1: کسى براى انجام حج وصى بلدى می گیرد اما بعد ازفوت موصى، ورثه او با انجام حج بلدى مخالفت می کنند.با توجه به این که ثلث ماترک میت بیشتر از هزینة حج بلدى است اگر وصى حج میقاتى انجام دهدکفایت می کند؟ س2: با توجه به سؤال پیشین اگر وصى حج میقاتى انجام دهد، می تواند هزینه حج بلدى را از ورثه بگیرد؟ س3: با توجه به دو سؤال قبل در صورت مخالفت ورثه با انجام حج بلدى اگر وصى حج بلدى انجام دهد می تواند هزینه و اجرت حج بلدى را از ورثه بگیرد؟
پاسخ دهنده: معظم له
ج1: میت نسبت به حج برى الذمه می شود اماکسانى که بر سر راه حج بلدى مانع ایجاد کرده اند، معصیت کرده اند. ج2: نمی تواند بگیرد. ج3: بله، حق دارد هزینه حج بلدى را از ورثه بگیرد.