ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
وصیت به حج
وصیت دیوانه بر انجام حج [وصیت به حج]
کسى که به تایید چهل نفر از اهالى قریه مبتلا به جنون بوده است و در همان حال براى خواهرزاده اش وصیت می کند که از طرف او حجى به جا آورد.خواهرزاده اش پس از فوت ماماى (دایى) خود زمین مرهونه دایی خود را با پرداخت رهن از مرتهن می گیرد حالا سؤال این است : 1- با توجه به جنون موصى آیا وصیت او براى انجام حج نافذ و قابل قبول است؟ 2- آیا خواهرزاده اش می تواند مصارف سفر حج را از زمین یاد شده بگیرد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر ماماى (دایى) این شخص در زمان استطاعت عقل داشته است ورثه براى انجام حج از طرف او نایب بگیرند اما اگر از اول جنون داشته و تا زمان مرگ برطرف نشده است، حج بر ذمه او مستقر نشده است.
وصیت به حج از ثلث مالی که بیشتر از هزینه حج است [وصیت به حج]
اگر کسى درحال احتضار وصیت کند که ازثلث مالش برایش حج انجام داده شود اگرثلث مال ازهزینه حج بلدى بیشتر باشد زیادى مال، مال نایب است یا ورثه یا براى خود موصى میت مصرف شود؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر ثلث مال حج بلدى راکفایت می کند باید حج بلدى براى میت انجام داده شود و باقیماندة مال براى خود میت مصرف شود.
وصیت به انجام حج نیابتی [وصیت به حج]
کسى که مستطیع بوده است وصیت می کند که فلان قطعه زمین فروخته شود و براى او نایب گرفته شود براى حج.با توجه به این که قیمت زمین هزینه حج بلدى را هم کفایت می کند آیا حج میقاتى او را برى الذمه می کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
باید طبق وصیت عمل شود.اگر وصیت به حج بلدى کرده است، حج بلدى انجام شود.