ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
حکم نصوار در روزه
حکم سیگار ونصوار در روزه [حکم نصوار در روزه]
آیا کشیدن سیگار و نصوار جایز است یا نه؟ آیا نصوار روزه را باطل میکند یا خیر؟
پاسخ دهنده: معظم له
دلیل بر کراهت یا حرمت آنها نداریم مگر اینکه ضرر داشته باشد که در این صورت باید ترک شود و بنابر احتیاط واجب نصوار روزه را باطل می‌کند.
نصوار کشیدن که آب آن به حلق نرسد [حکم نصوار در روزه]
سانى که به کشیدن نصوار عادت دارند و نصوار را زیر زبان می گذارند به طورى که نصوار یا آب دهان که مخلوط با نسوار است به حلق فرو نمی رود و بعد از چند دقیته دور می اندازند مانند مادرى که براى بچه اش نان می جود - با این وصف کشیدن نصوار مبطل روزه است یا نه؟
پاسخ دهنده: معظم له
بنابراحتیاط ازکشیدن نصوار در هنگام روزه اجتناب شود.
اگر نصوار نکشد مشکل است [حکم نصوار در روزه]
گر ترک نصوار درروزه مشکل باشد اما به حد حرج نرسد چه حکمی دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
ترک نصوار احوط است.
کشیدن نصوار اگر به حلق نرسد [حکم نصوار در روزه]
اگر نصوار به حلق نرسد اما اثر داشته باشد مبطل روزه است؟
پاسخ دهنده: معظم له
ترک نصوار احوط است.
نصوار کشیدن در روزه [حکم نصوار در روزه]
آیا نصوارکشیدن در ماه رمضان روزه را باطل می کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
احتیاط واجب در اجتناب است.