ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
تردد بین دو محل
کسی که سه ماه به محلی رفت و آمد می کند [تردد بین دو محل]
هشت سال است که در منطقه ورامین زندگی می‌کنیم و در هر سال سه ماه پنبه می‌چینیم که بین مزرعه پنبه و خانه ما بیش از چهار فرسخ فاصله است بنا بر این حکم نماز و روزه ما چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
محل سکونت برای شما وطن به حساب می‌آید. در سفر اول بنابر احتیاط بین قصر و تمام جمع کنید. در سفر‌های بعدی روزه بگیرید و نماز را تمام بخوانید چون دایم السفر هستید.

کسی که بین قم و تهران رفت و آمد می کند [تردد بین دو محل]
اینجانب خانه ام در تهران ومحل کارم در قم است و در هر هفته دو سه روز در قم و بقیة هفته درتهران هستم یا به عکس و بعضى اوقات اتفاق می افتدکه در قم قصد ماندن ده روز می کنم آیا نماز و روزه ام در قم و تهران قصر است یا تمام؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر مثلا سه سال یا بیشتر مسکن شما درتهران وکار شما در قم بوده، تهران و قم هر دو تا مقر شما محسوب است که نماز و روزه شما تمام است و اگر در اثناء راه نمازبخوانید قصرکنید و در این صورت قصد ماندن درقم به مدت ده روز ضرر ندارد و اگر مقر شما مدت سه سال در قم باشد و سه ماه یا بیشتر هفته سه روز و مازاد در تهران تردد کنید حکم دایم السفر را دارید، و در تهران و قم واثناء راه وظیفه شما تمام است وروزه هم بگیرید و اگر درتهران ده روز با قصد و درقم ده روزبا قصد یا بدون قصد بمانید درسفر اول جمع بین قصر و تمام کنید وبعد ازسفر اول نماز را تمام و روزه را بگیرید.
رفت وآمد همه روزه در فاصله 4 فرسخ [تردد بین دو محل]
کسى که هر روز فاصلة چهار فرسخى میان خانه و محل کارش را رفت و آمد می کند حکم روزه اش در سفر و حضر چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر این رفت و آمدتا سه ماه طول بکشد باید روزه بگیرد.
کسی که چند روز تهران و چند روز در قم مسافر می کند [تردد بین دو محل]
کسى که چهارده سال ساکن قم است اگریک هفته درمیان دو- سه روزدر قم بیاید و باقی هفته را در تهران باشد و این آمد و شد - بخاطر تحصیل در دانشگاه - تا پنج سال آینده ادامه داشته باشد، تهران وطن به حساب می آید و این شخص دایم السفر است؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر پنج روز در تهران و دو روز در قم باشد در تهران چون کثیرالسفر است نمازتمام و روزه اش واجب است و در قم به خاطر این که حکم وطن دارد نماز و روزه اش تمام است.