ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
شفعه (حق فسخ شریک)
فروش ملک مشترک [1 و 0 زیر گروه]
حق خواهر نسبت به سهم الارث [شفعه (حق فسخ شریک)]
شخصى می میرد و بجایش دو پسر و یک دختر می ماند آن دو برادر زمین موروثى را بین خود به طور مساوى تقسیم می کنند و خواهر نیز بطور مشاع در حصه اى هر دو برادر سهم دارد، بعد از مدتى اگر یکى از برادران یا هر دو بخواهند حصة خود را بفروشند آیا خواهر نسبت به حصة هر یکى از دو برادر حق شفعه دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر خواهر به تقسیم دو برادرراضى باشد و حق خود را نیز تملیک نکرده باشد حق شفعه دارد و اگر راضى به تقسیم نباشد حق شفعه ندارد.
ادعای حق شفعه [شفعه (حق فسخ شریک)]
شخصى زمین زراعتى را می خرد و قیمت آن را پرداخت می کند و سند عرفى می گیرد و بعد از مدتى شخص دیگرى مانع می شود و به مشترى می گوید من حق شفع دارم و زمین را زراعت می کند. این شخص فوت می کند و فرزندى صغیرى از او می ماند. فعلا زمین در اختیارکسى است که ادعاى شفع دارد و قیمت آن را مالک اصلى زمین گرفته است ، حکم چیست ؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر دو نفر دریک قطعه زمین شریک باشند و یکى از دو شریکی قبل از تقسیم حصه اى خود را بفروشد شریک دیگر حق شفعه دارد، و در صورت استفاده ازحق شفعه باید پول مشترى را بدهد و زمین را متصرف شود و اگر بعد از تقسیم ، شریک حق خود را بفروشد دیگرى حق شفعه ندارد.