110 0 1390/07/26
مباحث اخلاقی (11)
مباحث اخلاقی در جمع شاگردان ـ بعد از درس خارج فقه ـ روز چهار شنبه ـ 1373/10/28

+ موضوع: نیت در عمل  و وظیفه علما و روحانیت در زمان غیبت  +

توجه

ارسال دیدگاه