117 0 1390/07/26
مباحث اخلاقی (7)
مباحث اخلاقی در جمع شاگردان ـ بعد از درس خارج فقه ـ روز چهار شنبه ـ 1373/09/30

+ موضوع: پیامدها و آثار سوء حسد  +

توجه

ارسال دیدگاه