120 0 1390/07/26
مباحث اخلاقی (10)
مباحث اخلاقی در جمع شاگردان ـ بعد از درس خارج فقه ـ روز چهار شنبه ـ 1373/10/21

+ موضوع: غلبه برهوای نفس و قدر شناسی فرصت  +

توجه

ارسال دیدگاه