124 0 1390/07/26
مباحث اخلاقی (16)
مباحث اخلاقی در جمع شاگردان ـ بعد از درس خارج فقه ـ روز چهار شنبه ـ 1374/02/06

+ موضوع: خطر پاسخگویی به مسائل شرعی بدون علم به آن  +

توجه

ارسال دیدگاه