554 0 1399/05/30
برنامه عزاداری ها در دفتر مرکزی قم محرم 1442
برنامه عزاداری ها در دفتر مرکزی قم محرم 1442

تذکر:به علت شیوع ویروس کرونا ظرفیت محدود و زدن ماسک الزامی است.


توجه

ارسال دیدگاه