555 0 1399/06/01
برنامه عزاداری ها در دفتر مرکزی قم محرم 1442 در روزهای دهم و یازدهم
برنامه عزاداری ها در دفتر مرکزی قم محرم 1442 در روزهای دهم و یازدهم

تذکر:به علت شیوع ویروس کرونا ظرفیت محدود و زدن ماسک الزامی است.


توجه

ارسال دیدگاه