556 0 1399/06/10
برنامه عزاداری ها در دفتر مرکزی قم محرم 1442 روزهای دوازدهم و سیزدهم
برنامه عزاداری ها در دفتر مرکزی قم محرم 1442 روزهای دوازدهم و سیزدهم

تذکر:به علت شیوع ویروس کرونا ظرفیت محدود و زدن ماسک الزامی است.


توجه

ارسال دیدگاه