60 0 1397/05/15
عزل وکالت
به اطلاع مومنین داخل و خارج از کشور رسانیده می شود:آقای واعظ زاده بهسودی از وکالت اینجانب معزول می باشد مومنین وجوهات شرعیه شان را به دفتر اینجانب در کابل تحویل دهند و رسید ممهور به مهر اینجانب دریافت نمایند.
عزل وکالت

به اطلاع مومنین داخل و خارج از کشور رسانیده می شود:

آقای واعظ زاده بهسودی از وکالت اینجانب معزول می باشد مومنین وجوهات شرعیه شان را به دفتر اینجانب در کابل تحویل دهند و رسید ممهور به مهر اینجانب دریافت نمایند.

و من الله التوفیق

قربانعلی محقق کابلی

14/5/1397


توجه

ارسال دیدگاه