342 0 1389/06/16
واحد حل اختلاف

در این واحد به مشکلات، دعاوی و اختلافات خانوادگی و سایر گرفتاری های مراجعین رسیده گی گردیده و طبق شریعت اسلام حل و فصل می گردد.


توجه

ارسال دیدگاه