362 0 1389/03/17
دفتر مرکزی کابل ـ افغانستان

آدرس دفتر مرکزی کابل ـ افغانستان:
افغانستان ـ کابل ـ میدان شهید مزاری(ره) ـ مدرسه علمیه جامعة الاسلام؛
موبایل: 700206800 93 + 799326001 93 +
صندوق پستی:
پست الکترونیکی (ایمیل): infokabul[at]mohaqeq.org

*‌ معلومات تکمیلی به زودی منتشرخواهد شد


توجه

ارسال دیدگاه