375 0 1389/03/17
آدرس و تلفن های دفتر بامیان

آدرس دفتر بامیان ـ افغانستان:
افغانستان ـ بامیان ـ روبروی دانشگاه قدیم ـ ابتدای کوچه نقاش ؛
موبایل:  772341441    93 +

موبایل:  772149974    93 +
پست الکترونیک (ایمیل):   bami.mohaqeq@gmail.com

 


توجه

ارسال دیدگاه