386 0 1392/02/09
پیام دفتر بامیان در رابطه با تأسیس مرکز امام صادق(ع)
دفتر بامیان معظم له طی پیامی با تشکر و سپاس از مؤمنین که نسبت به خرید زمین و تهداب گزاری مجتمع علمی ـ فرهنگی امام صادق(ع) در مرکز ولایت بامیان کمک های داشته اند؛

شماره حسابهای را برای دریافت کمک های مؤمنین از خارج و داخل کشور به این قرار اعلام نمود

توجه

ارسال دیدگاه