412 0 1395/05/28
اشتراک انجمن ها و نهادهای مهاجرین در طرح کمک رسانی به خانواده شهدا و مجروحین فاجعه دوم اسد شهر کابل
ده ها انجمن و نهاد؛ فرهنگی، ادبی، دانشجویی، ورزشی وهنری هموطنان در طرح کمک رسانی به خانواده شهدا و مجروحین فاجعه دوم اسد 1395 شهر کابل که با نظارت هیئتی از دفتر حضرت آیت الله محقق کابلی مدظله العالی و انجمن پزشکان و دانشجویان اجرا می گردد، به همکاری پرداختند.
اشتراک انجمن ها و نهادهای مهاجرین در طرح کمک رسانی به خانواده شهدا و مجروحین فاجعه دوم اسد شهر کابل

توجه

ارسال دیدگاه