برنامه عزاداری ها در دفتر مرکزی قم محرم 1442

تذکر:به علت شیوع ویروس کرونا ظرفیت محدود و زدن ماسک الزامی است.