پیام تشکر بیت مرجع فقید از برگزار کنندگان و شرکت کنندگان مراسم حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی (قدس سره)

پیام تشکر بیت مرجع فقید