میزان مبلغ فطریه و کفارات رمضان 1444

بســــــمِ‌ٱللَّهِ ٱلرَّحــــــمَٰنِ ٱلرَّحِــــــيمِ

با آرزوی قبولی روزه‌داری‌ها و دعاهای خالصانه‌ی شما مؤمنان، روزه‌داران و شب‌ زنده‌دارانِ ماهِ خدا، بدین‌وسیله به‌اطلاع شما مؤمنین و مقلّدین می‌رساند میزان زکات فطره، فدیه(کفاره‌ غیرعمد) و کفاره عمد برای روزه‌داران رمضان ۱۴۴۴ق، قرار ‌ارقام مندرج در جدول، اعلام می‌گردد.

افغانســــــتان:
زکاتِ فطره(‌هر نفر): ۱۲۰ افغانی
کفاره افطارِ غیرِ عمد(‌هر روز): ۳۰ افغانی
کفاره افطار عمد(‌‌هر روز): ۱۸۰۰ افغانی

ایــــــــــــران:
زکاتِ فطره(‌هر نفر): ۶۰ هزار تومان
کفاره افطارِ غیرِ عمد(‌هر روز): ۱۵ هزار تومان
کفاره افطار عمد(‌‌هر روز): ۹۰۰ هزار تومان

جرمنی:
زکاتِ فطره(‌هر نفر): ۱۲ یورو
کفاره افطارِ غیرِ عمد(‌هر روز): ۳ یورو
کفاره افطار عمد(‌‌هر روز): ۱۸۰ یورو

ســــــویدن:
زکاتِ فطره(‌هر نفر): ۱۰۰ کُرُون
کفاره افطارِ غیرِ عمد(‌هر روز): ۲۵ کُرُون
کفاره افطار عمد(‌‌هر روز): ۱۵۰۰ کُرُون

ترکیـــــــــه:
زکاتِ فطره(‌هر نفر): ۶۰ لیر
کفاره افطارِ غیرِ عمد(‌هر روز): ۱۵ لیر
کفاره افطار عمد(‌‌هر روز): ۹۰۰ لیر

دانمــــــارک:
زکاتِ فطره(‌هر نفر): ۶۰ کُرون
کفاره افطارِ غیرِ عمد(‌هر روز): ۱۵ کُرُون
کفاره افطار عمد(‌‌هر روز): ۹۰۰ کُرُون

#انگلیــــــس:
زکاتِ فطره(‌هر نفر): ۷/۵۰ پُوند
کفاره افطارِ غیرِ عمد(‌هر روز): ۱/۹۰ پُوند
کفاره افطار عمد(‌‌هر روز): ۱۱۳ پُوند

استــــــرالیا:
زکاتِ فطره(‌هر نفر): ۱۸ دالر
کفاره افطارِ غیرِ عمد(‌هر روز): ۵ ‌دالر
کفاره افطار عمد(‌‌هر روز): ۳۰۰ دالر

کانادا:
زکاتِ فطره(‌هر نفر): ۱۰/۵ دالر
کفاره افطارِ غیرِ عمد(‌هر روز): ۲/۶۲ ‌دالر
کفاره افطار عمد(‌‌هر روز): ۱۵۷ دالر

روسیه:
زکاتِ فطره(‌هر نفر): ۳۰۰ روبل
کفاره افطارِ غیرِ عمد(‌هر روز): ۱۰۰ روبل
کفاره افطار عمد(‌‌هر روز): ۶۰۰۰ روبل

پاکستان:
زکاتِ فطره(‌هر نفر): ۴۵۰ روپیه
کفاره افطارِ غیرِ عمد(‌هر روز): ۱۵۰ روپیه
کفاره افطار عمد(‌‌هر روز): ۹۰۰۰ روپیه

✅ یــــــادآوری:
1⃣ زکات فطره بر سرپرست و تمامِ افرادِ تحتِ تکفّل، حتّی کودکی که یک‌روز قبل به دنیا آمده، واجب است.

2⃣ مهمانی که شب در منزلِ میزبان ماندگار شود، زکاتِ فطره ایشان به عهده میزبان است.

3⃣ در صورتی که افراد فقیر و نیازمند در شهرِ محلِ زندگی باشد، انتقالِ زکات فطره به شهر دیگر، بدون اجازه‌ی حاکم شرع، جایز نیست.

4⃣ اگر در شهر محل اقامت، افراد نیازمند نباشد، انتقالِ زکات فطره به شهر و يا کشور دیگر، بلامانع است.

5⃣ مستحب است زکاتِ فطره از قُوتِ غالب پرداخت شود، هرچند اخراج از قُوتِ غیرِ غالب، نیز اشکال ندارد. مراد از قُوتِ غالب، قُوتِ غالب در طول سال است نه تنها ماهِ مبارک رمضان.

6⃣ زکاتِ فطره‌ هر فرد سه‌کیلو گندم، آرد و یا برنج و... می‌باشد، که قیمت آن‌‌ها در تمام کشورها و شهرها، متفاوت است. ملاکِ پرداخت، قیمتِ شهرِ محلِ سکونت می‌باشد. از باب مثال: زکات فطره یک‌نفر در کابل، براساسِ نرخِ گندم متوسط، مبلغ ۱۲۰ افغانی برآورد شده است. ممکن است در شهرهای دیگر، کمی بیشتر و یا کمتر باشد.