کسانى که اندکى توضیح المسائل خوانده اند اما فرق اخبار و انشاء را نمی دانند می توانند عقد نکاح و صیغة طلاق کسى را بخوانند؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر فرق اخبار و انشاء را ندانند عقد و طلاق آنها صحیح نیست.