آیا دست دادن با زنهاى نامحرم به قصد احوالپرسى در صورتى که دست زن در چادر پیچیده باشد جایز است؟

پاسخ دهنده: معظم له

دست دادن با پیرزن ها به این صورت مهیج نیست اما از دست دادن با زنان جوان حتى از پشت چادر اجتناب شود.