کسانى که اندکى توضیح المسائل خوانده اند اما فرق اخبار و انشاء را نمی دانند می توانند عقد نکاح و صیغة طلاق کسى را بخوانند؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر فرق اخبار و انشاء را ندانند عقد و طلاق آنها صحیح نیست.

اگر عاقد معناى اخبار و انشاء را نفهمد ویا درهنگام خواندن عقد قصد انشاء را نداشته باشد عقد نکاح صحیح است؟

پاسخ دهنده: معظم له

در هر دو دو صورت محکوم به بطلان است.

آیا انسان نابالغ می تواند براى خود زنى را عقدکند یا همسرش را طلاق بدهد یا اجیر ازجانب کسى بشود؟

پاسخ دهنده: معظم له

تزویج، عقد، طلان و اجیر شدن صغیر صحیح نیست.اگر اجیر شده باشد اجرت المثل را مستحق است.

سلام مرجع عالیقدر ما

من شیعه هستم در لندن زندگی میکنم می خواهم با یک زن سنی مذهب ازدواج کنم

آیا خواندن خطبه نکاح توسط عالم سنی صحیح است؟

پاسخ دهنده: معظم له

بسمه تعالی

اگر عقد صحیح بخواند اشکال ندارد.