130 0 1390/07/26
مباحث اخلاقی (22)
مباحث اخلاقی در جمع شاگردان ـ بعد از درس خارج فقه ـ روز چهار شنبه ـ 1374/07/12

+ موضوع: آثار زیان بار دروغ»  + 

توجه

ارسال دیدگاه