امروز :

یکشنبه, 04 آبان 1399

اوقات شرعی
04:44
06:07
11:38
17:08
17:26
22:56

امروز :

یکشنبه, 04 آبان 1399

اوقات شرعی
04:44
06:07
11:38
17:08
17:26
22:56

امام صادق(ع)


خداوند روزه را واجب کرده تا بدین وسیله دارا و ندار (غنى و فقیر) مساوى گردند

من لا یحضره الفقیه، ج 2 ص 43، ح 1