امروز :

شنبه, 31 اردیبهشت 1401

اوقات شرعی
03:12
04:49
11:50
18:52
19:11
23:02

امروز :

شنبه, 31 اردیبهشت 1401

اوقات شرعی
03:12
04:49
11:50
18:52
19:11
23:02

امام صادق(ع)


برآورد اعمال در شب 19 و تصویب آن در شب 21 و نفیذ آن در شب 23 انجام می گردد

وسائل الشیعه، ج 7 ص 259