امروز :

سه شنبه, 05 مهر 1401

اوقات شرعی
04:22
05:44
11:45
17:45
18:03
23:04

امروز :

سه شنبه, 05 مهر 1401

اوقات شرعی
04:22
05:44
11:45
17:45
18:03
23:04

امام صادق(ع)


خداوند روزه را واجب کرده تا بدین وسیله دارا و ندار (غنى و فقیر) مساوى گردند

من لا یحضره الفقیه، ج 2 ص 43، ح 1