امروز :

دوشنبه, 29 دی 1399

اوقات شرعی
05:32
06:58
12:04
17:09
17:29
23:21

امروز :

دوشنبه, 29 دی 1399

اوقات شرعی
05:32
06:58
12:04
17:09
17:29
23:21

امام علی(ع)


روزه قلب بهتر از روزه زبان است و روزه زبان بهتر از روزه شکم است

غرر الحکم، ج 1، ص 417، ح 80