عروة الوثقى

تحریر العروة الوثقی


تقریر البحث آیة الله العظمی زعیم الحوزة العلمیة السید ابو القاسم الموسوی الخوئی (دام ظله العالی)


: تألیف


قربانعلی المحقّق التُّرکمانیّ


 


الجزء الأول


 النجف الاشرف


1388 هجـ ـ 1969 م


 


_________


قابل یاد آوری است که بقیه جلدهای این اثر که جمعا به ده جلد می رسید و به صورت دست نویس بوده است؛


بعد از مهاجرت حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی در ماه دلو (دیماه) 1357


از کابل، که نزد کسی به امانت گذاشته شده بوده و ایشان نیز او از ترس تفتیش  رژیم وقت مجبور به دفن کتاب ها می شود که متأسفانه این امر باعث از بین رفتن نسخه های خطی


نه جلد بعدی این اثر گردد.