346 0 1389/06/16
واحد ازدواج

در واحد ازدواج؛ با در نظر گرفتن شرایط ازدواج، صیغه عقد اجرا می شود و برای متقاضیان دفترچه ازدواج صادر می گردد. در مواردی که زوجین با هم اختلاف دارند بعد از نصایح و ارشادات لازم اگر راهی جز طلاق وجود نداشته باشد، صیغه طلاق نیز دراین واحد جاری می گردد.


توجه

ارسال دیدگاه