362 0 1389/03/17
دفتر مرکزی کابل ـ افغانستان
آدرس دفتر مرکزی کابل ـ افغانستان:

افغانستان ـ کابل ـ میدان شهید مزاری(ره) ـ مدرسه علمیه جامعة الاسلام؛

موبایل: 700206800 93 + 799326001 93 +

صندوق پستی:

پست الکترونیکی (ایمیل): infokabul[at]mohaqeq.org


*‌ معلومات تکمیلی به زودی منتشرخواهد شد


توجه

ارسال دیدگاه