375 0 1389/03/17
آدرس و تلفن های دفتر بامیان

آدرس دفتر بامیان ـ افغانستان:

افغانستان ـ بامیان ـ روبروی دانشگاه قدیم ـ ابتدای کوچه نقاش ؛

موبایل:  772341441    93 +موبایل:  772149974    93 +

پست الکترونیک (ایمیل):   bami.mohaqeq@gmail.com توجه

ارسال دیدگاه