اگر درپیشانى یا پشت دست ها مانعى وجود داشته باشد که رفع آن ممکن نیست وظیفه چیست؟

پاسخ دهنده: معظم له

احتیاط واجب این است که با دست روى مانع مسح شود و بعد از زوال عذر،نماز، اعاده یا قضا شود.