اگر درکف دست مانعى باشد که رفع آن ممکن نیست چگونه تیمم کند؟

پاسخ دهنده: معظم له

پشت دست بر زمین زده مى شود وبا آن پیشانى وپشت دست دیگر مسح مى شود احتیاط این است که باکف دست هم مسح شود.