اگر درکف دستها زخم باشد یا نجاست سرایت کننده باشد و ازاله آن هم ممکن نباشد چگونه تیمم کند؟

پاسخ دهنده: معظم له

پشت دست ها را به زمین بزند بعد پیشانى را با پشت دست ها مسح کند بعد با پشت دست چپ پشت دست راست را مسح کند وآنکاه با پشت دست راست پشت دست چپ را مسح کند.