غسل هاى واجب و مستحب (غیر از غسل جنابت ) از وضو کفایت مى کند؟

پاسخ دهنده: معظم له

تمام غسل های واجب و مستحب غیر از غسل استحاضه متوسطه کفایت از وضو می کند.