آیا برس زدن دندان که به همراه خمیر دندان باشد، روزه را باطل می کند؟

پاسخ دهنده: معظم له

بسمه تعالی
اگر به حلق نرسد اشکال ندارد.